ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

รายชื่อตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

Max Valu CPF
มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยมหิดล
ตลาดปันสุข ศูนย์ชัยพัฒนา
อ.ต.ก. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร TOP
ดอยคำ ตลาดไท

รายชื่อตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

ตลาดสุขใจ เพื่อนพึ่ง (ภาฯ)
โรงพยาบาลนครปฐม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์