ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

จังหวัดนครปฐม

ต้นไม้ประจำจังหวัด

  • ชื่อพรรณไม้ : จัน
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros decandra lour
  • ชื่อวงศ์ : EBENACEAE
  • ชื่ออื่น : จัน, อิน, จันอินจันโอ, จันลูกหอม, จันขาว เป็นต้น
  • ที่มา : จากเว็บไซต์ http://www.nakhonpathom.go.th

    ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์