ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

จังหวัดนครปฐม

วิสัยทัศน์จังหวัดนครปฐม

"เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ศูนย์กลางการศึกษา และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

พันธกิจ

 • 1.ส่งเสริมพัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า
 • 2.ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว
 • 3.พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • เป้าประสงค์รวม

 • 1.มูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง
 • 2.การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว
 • 3.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพ และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
 • ค่านิยมของจังหวัด

  เดินตามรอยพระยุคลบาท ปฏิบัติราชการด้วยความเป็นธรรม

  วัฒนธรรมขององค์กร

  รักใคร่ สามัคคี ช่วยเหลือการทำงานร่วมกันในจังหวัด

  ที่มา : จากเว็บไซต์ http://www.nakhonpathom.go.th

  ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์