ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

การคาดการณ์ปริมาณผลผลิต เกษตรอินทรย์

ชนิดพืช มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม
ข้าว 15670 กก 16573 กก 13544 กก 10234 กก 17943 กก 10367 กก 9873 กก 10951 กก 8987 กก 10134 กก 12146 กก 13054 กก
พริก 5020 กก 4576 กก 3791 กก 3981 กก 4513 กก 5021 กก 3579 กก 2997 กก 3079 กก 4954 กก 4549 กก 4469 กก
มะเขือ 5546 กก 4879 กก 5137 กก 3419 กก 5791 กก 4561 กก 6103 กก 4901 กก 4497 กก 4973 กก 4791 กก 6879 กก
มะละกอ 7643 กก 6944 กก 4687 กก 6976 กก 7135 กก 7613 กก 6579 กก 5976 กก 5973 กก 7644 กก 7503 กก 7006 กก
ผักกาด 5613 กก 4469 กก 6794 กก 4561 กก 3697 กก 4201 กก 4610 กก 4361 กก 4617 กก 3946 กก 4689 กก 4765 กก
ผักบุ้ง 3561 กก 3264 กก 3316 กก 3449 กก 3567 กก 3495 กก 3496 กก 3985 กก 3649 กก 3746 กก 3659 กก 3854 กก
โหระพา 2643 กก 2103 กก 1946 กก 2103 กก 1975 กก 1930 กก 2016 กก 1899 กก 1897 กก 1976 กก 1896 กก 2031 กก
มะเขือเทศ 5604 กก 5643 กก 4950 กก 5285 กก 4627 กก 6010 กก 5468 กก 5623 กก 5479 กก 5036 กก 5462 กก 5316 กก
ถั่วฝักยาว 2646 กก 2544 กก 2689 กก 2310 กก 2765 กก 2649 กก 2746 กก 2316 กก 2164 กก 2654 กก 2344 กก 2465 กก
ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์