ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

แบบทดสอบมาตรฐาน GAP ด้วยตนเอง

ประเมินข้อกำหนดที่ 1 แหล่งน้ำ

หัวข้อหลัก(Major)

 • 1.1 น้ำในกระบวนการผลิต ต้องไม่มีสภาพแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตราย ต่อการผลิตผล กรณีที่แหล่งน้ำที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากวัตถุหือสารเคมีอันตรายให้วิเคราะห์น้ำ เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายและจุลินทรีย์ก่อโรค และเก็บผลการวิเคราะห์น้ำไว้เป็นหลักฐาน
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 1.2 ต้องไม่ใช้น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือกิจกรรมอื่นๆ เช่น แหล่งชุมชน โรงพยาบาล ที่ก่อให้เกิดการปนเปื้อนสิ่งที่เป็นอันตราย กรณีที่จำเป็นต้องใช้ควรมีหลักฐาน หรือข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าน้ำนั้นได้ผ่านการบำบัดน้ำเสียมาแล้ว และสามารถนำมาใช้ในกระบวนการผลิตได้
 • - ถ้าเสี่ยงสูงให้ใช้แหล่งน้ำอื่นหรือบำบัดก่อนใช้
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 1.3 น้ำที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยวต้องมีคุณภาพมาตรฐานน้ำบริโภคหรือเทียบเท่าโดยเฉพาะ
 • - น้ำที่สัมผัสส่วนผลผลิตที่บริโภค
 • - น้ำที่ตกค้างบนผลผลิต เช่น ใบ/พื้นผิวที่ไม่เรียบ
 • - ประเมินความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมี จุลินทรีย์ เพื่อสุขภาพอนามัยผลผลิต
 • - ใช้น้ำเทียบเท่ากับน้ำบริโภคในขั้นตอนสุดท้ายที่สัมผัสที่บริโภคของผลผลิต
 • - น้ำที่ใช้หลังการเก็บเกี่ยว ขนย้าย เก็บรักษาผลผลิต ล้างผลผลิตให้เปลี่ยน อย่างสม่ำเสมอเพื่อลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดผลผลิตเสียหาย
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 1.4 เปลี่ยนน้ำอย่างสม่ำเสมอในระบบไฮโดรโปนิกส์ ป้องกนเชื้อจุลินทรีย์ / สารเคมี
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 1.5 บำรุงรักษาระบบการให้น้ำให้สะอาดป้องกนเชื้อจุลินทรีย์ในระบบไฮโดรโปนิกส์
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง

  หัวข้อรอง(Minor)

 • 1.6 เก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์อย่างน้อง 1 ครั้ง ในระยะเริ่มผลิตและสภาวะที่เสี่ยงฯ
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 1.7 น้ำจากห้องน้ำ/น้ำทิ้ง มีความเสียงที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ปลูกและพื้นที่โดยรอบ
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง

  หัวข้อแนะนำ(Recommend)

 • 1.8 น้ำสำหรับละลายปุ๋ย/สารเคมี มีคุณภาพดี
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 1.9 วิธีการให้น้ำเหมาะสมกับความต้องการของพืช
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 1.10 วิธีการให้น้ำเหมาะสม ลดการสูญเสียน้ำไม่กระทบสิ่งแวดล้อม
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 1.11 ดูแลระบบการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ (NA : น้ำฝน)
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 1.12 แหล่งน้ำไม่เกิดขึ้นจากการทำลายสิ่งแวดล้อม
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 1.13 มีการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 1.14 เลือกแหล่งปลูกที่มีน้ำเพียงพอ ในการผลิต
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
  ประเมินข้อกำหนดที่ 2 พื้นที่ปลูก

  หัวข้อหลัก(Major)

 • 2.1 พื้นที่ปลูกไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมซึ่งก่อให้เกิดการปนเปื้อนวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายในการผลิตผล
 • - ฟาร์มปลูกเคยเป็นที่ตั้งของโรงพยาบาล
 • - ฟาร์มปลูกเคยเป็นที่ตั้งคอกปศุสัตว์
 • - ฟาร์มปลูกเคยเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรม/กองขยะที่ทิ้งสารเคมี
 • - ฟาร์มปลูกเคยปลูกพืชที่มีการใช้สารเคมีมาก
 • - ฟาร์มปลูกเคยปลูกพืชที่มีการใช้สารเคมีมาก
 • - ฟาร์มปลูกเคยมีการใส่ปุ๋ยที่ปนเปื้อนโลหะหนัก
 • - ฟาร์มปลูกเคยมีการใส่ปุ๋ยที่ปนเปื้อนโลหะหนัก
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 2.2 กรณีจำเป็นต้องใช้พื้นที่เพาะปลูกที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนต้องมีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่ามีวิธีการบำบัดที่การปนเปื้อนสู่ระดับที่ปลอดภัยได้
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 2.3 หากมีการใช้สารเคมีรมหรือราดดินเพื่อฆ่าเชื้อในดินและวัสดุปลูก ให้บันทึกข้อมูลที่มีรายละเอียด ดังนี้ ชนิดสารเคมี วันที่ใช้ อัตราส่วนและวิธีใช้ และชื่อผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเก็บบันทึกไว้ (2.4)
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 2.4 พื้นที่ที่ใช้ในการผลิตต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง

  หัวข้อรอง(Minor)

 • 2.5 เก็บตัวอย่างดินอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระยะเริ่มจัดระบบการผลิต และในช่วงเวลาที่มีสภาวะแวดล้อมเสี่ยงต่อการปนเปื้อน เพื่อวิเคราะห์การปนเปื้อน และเก็บผลการวิเคราะห์ดินไว้เป็นหลักฐาน
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 2.6 พื้นที่เพาะปลูกใหม่ไม่ควรเป็นพื้นที่ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากมีผลกระทบควรมีมาตรการในการลดหรือป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น
 • -พื้นที่เพาะปลูกใหม่ให้ตรวจสอบประเมินความเสี่ยง ต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในพื้นที่เพาะปลูกและพื้นที่ใกล้เคียง จดบันทึกความเสี่ยงหรืออันตรายในเรื่องประวัติการใช้พื้นที่เพาะปลูก ผลกระทบการเพาะปลูก การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว ต่อสิ่งแวดล้อม
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 2.7 มีการวางผังแปลงหรือปรับปรุงผังแปลงโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อความปลอดภัยอาหาร สิ่งแวดล้อม คุณภาพผลิตผล และสุขภาพความปลอดภัยและสวัสดิภาพของผู้ปฏิบัติงาน
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 2.8 จัดทำรหัสแปลง ข้อมูลปง ระบุชื่อเจ้าของแปลง สถานที่ติดต่อ ที่ตั้งปลง แผนผังที่ตั้งแปลง แผนผังการปลูกพืชที่ปลูก
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง

  หัวข้อแนะนำ(Recommend)

 • 2.9 ปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อป้องกันดินเสื่อมโทรม (NA : เห็ด,ไฮโดรโปนิกส์)
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 2.10 ปลูกพืชให้เหมาะสมกับดิน และไม่ทำลายต่อสิ่งแวดล้อม (NA : เห็ด,ไฮโดรโปนิกส์)
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 2.11 จัดทำประวัติการใช้ที่ดินย้อนหลัง 2 ปี ขึ้นไป
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
  ประเมินข้อกำหนดที่ 3 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร

  หัวข้อหลัก(Major)

 • 3.1 การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรให้ใช้ตามคำแนะนำหรืออ้างอิงคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตร หรือตามคำแนะนำในฉลากที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร และหยุดใช้ก่อนเก็บเกี่ยว
 • กรณีที่มีหลักฐานหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรไม่ตรงตามคำแนะนำ ให้สุ่มผลิตผล เพื่อวิเคราะห์สารพิษตกค้างและเก็บผลการวิเคราะห์ไว้เป็นหลักฐาน ถ้าเกินมาตรฐานให้ตรวจสอบหาสาเหตุ และแก้ไขป้องกันการเกิดซ้ำ (NA : ไม่ใช้สารเคมี)
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 3.2 ห้ามใช้ หรือมีไว้ในครอบครอง วอ.4
 • - เมทามิโดฟอส : เอ็นโดซัลแฟน
 • - ไดโครโตฟอส
 • - อีพีเอ็น
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 3.3 กรณีผลิตเพื่อส่งออก ไม่ใช้สารเคมีที่ประเทศคู่ค้าห้ามใช้ในการกำจัดศัตรูพืช ของพืชที่จะส่งออก
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 3.4 ทำความสะอาดเครื่องพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ภายหลังการใช้ทุกครั้ง และกำจัดน้ำล้างด้วยวิธีที่ไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 3.5 ผู้ปฏิบัติงาน และ/หรือผู้ควบคุม ต้องมีความรู้ในการใช้สารเคมีที่ถูกต้อง โดยรู้จักศัตรูพืช การเลือกชนิดละอัตราการใช้ การเลือกใช้เครื่องพ่นและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง

  หัวข้อรอง(Minor)

 • 3.6 เลือกใช้เครื่องพ่นสารเคมีและอุปกรณ์ หัวฉีด รวมทั้งวิธีการพ่นสารเคมีที่ถูกต้อง โดยตรวจสอบเครื่องพ่นสารเคมีให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 3.7 วัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ยังคงเหลืออยู่ในภาชนะบรรจุ ซึ่งใช้ไม่หมดในคราวเดียว ให้ปิดฝาให้สนิทและเก็บในสถานที่เก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตร หากมีการเปลี่ยนถ่ายภาชนะบรรจุต้องระบุข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้อง ( NA : ใช้หมดในคราวเดียว)
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 3.8 จัดเก็บวัตถุอันตรายทางการเกษตรชนิดต่างๆ ในสถานที่เฉพาะเป็นสัดส่วน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสารแต่ละชนิด และสามารถควบคุมการหยิบใช้ได้ ไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล ละไม่เกิดอันตรายต่อบุคคล ( NA : ใช้หมดในแต่ละครั้ง,จ้างเหมา)
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 3.9 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่ใช้หมดแล้วต้องทำลายเพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้ หรือกำจัดด้วยวิธีที่ถูกต้อง ( NA : จ้างเหมาแล้วนำกลับไป)
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 3.10 ภาชนะบรรจุวัตถุอันตรายทางการเกษตรที่เสื่อมสภาพหรือหมดอายุต้องเก็บในสถานที่เฉพาะ และทำลายเพื่อป้องกันการนำกลับมาใช้หรือกำจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
  ประเมินข้อกำหนดที่ 4 การจัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว

  หัวข้อหลัก(Major)

 • 4.1 กรณีพืชที่ปลูกในระบบไฮโดรโปนิกส์ ต้องมีการเฝ้าระวังและบันทึกข้อมูลการใช้สารละลายธาตุอาหารพืช
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 4.2 ไม่ใช้สิ่งขับถ่ายชองคนมาเป็นปุ๋ย
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง

  หัวข้อรอง(Minor)

 • 4.3 หากมีการคลุกหรือเคลือบเมล็ดพันธุ์ด้วยวัตถุอันตรายทางการเกษตรให้ใช้ตามวิธีการและอัตราตามคำแนะนำบนฉลากที่ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย และบันทึกข้อมูลไว้
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 4.4 มีการจัดการที่ดีในการใช้ปุ๋ยและสารปรับบำรุงดิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนทั้งในด้านจุลินทรีย์ เคมี และกายภาพสู่ผลิตผลในระดับที่จะทำให้ไม่ปลอดภัยต่อการบริโภคโดยใช้ปุ๋ยหรือสารปรับบำรุงดินที่ขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 4.5 หากเกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองในฟาร์ม ปุ๋ยอินทรีย์ต้องผ่านกระบวนการหมักหรือย่อยสลายโดยสมบูรณ์ หรือกระบวนการอื่นอย่างเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดโรคสู่คน ทั้งนี้ให้บันทึกข้อมูลที่ระบุวิธีการ วันที่ และช่วงเวลาทำปุ๋ยอินทรีย์
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 4.6 พื้นที่เก็บรักษา ผสม และขนย้าย ปุ๋ยและสารปรับปรุงดิน หรือพื้นที่สำหรับหมักปุ๋ยอินทรีย์ ต้องแยกเป็นสัดส่วนและอยู่ในบริเวณที่ไม่เกิดการปนเปื้อนสู่พื้นที่เพาะปลูก พืช อาหาร และแหล่งน้ำ
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 4.7 เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ต้องอาศัยความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน เช่น หัวฉีดพ้นสารเคมี ต้องมีการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง หากพบว่ามีความคลาดเคลื่อนต้องปรับปรุง ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานเมื่อนำมาใช้งาน
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 4.8 มีการจัดการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลตรงตามข้อกำหนดของคู่ค้า
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง

  หัวข้อแนะนำ(Recommend)

 • 4.9 มีแผนควบคุมการผลิต
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 4.10 จัดทำรายการปัจจัยการผลิต แหล่งที่มาของปัจจัยการผลิตที่สำคัญ
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 4.11 เมล็ดพันธุ์ หรือต้นพันธุ์ ต้องมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ตรงตามพันธุ์
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 4.12 ไม่ปลูกพืชชนิดที่มาจากเมล็ดพันธุ์ หรือต้นพันธุ์ หรือส่วนขยายพันธุ์ที่เป็นพิษต่อการบริโภค ยกเว้นมีข้อแนะนำในการบริโภคที่ถูกต้อง
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 4.13 ใช้ปุ๋ยชนิดที่เหมาะสมต่อพืชที่ปลูกในอัตราตามคำแนะนำบนฉลาก
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 4.14 มีอุปกรณ์การเกษตรที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 4.15 มีสถานที่เก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์เป็นสัดส่วน ปลอดภัย และง่ายต่อการนำไปใช้งาน
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 4.16 ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 4.17 มีการทำความสะอาดเครื่องมือ อุปกรณ์ ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุและขนส่งผลิตผล ทุกครั้งก่อนการใช้งาน และหลังใช้งานเสร็จแล้วก่อนนำไปเก็บ
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 4.18 ส่วนของพืชที่มีโรคเข้าทำลายต้องเผานอกแปลงปลูก โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 4.19 แยกประเภทของเสียและสิ่งของที่ไม่ใช้หรือไม่เกี่ยวข้องกับการผลิตให้ชัดเจน รวมทั้งมีที่ทิ้งขยะให้เพียงพอ หรือระบุจุดทิ้งขยะให้ชัดเจน รวมถึงให้มีการลดของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
  ประเมินข้อกำหนดที่ 5 การเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว

  หัวข้อหลัก(Major)

 • 5.1 ต้องเก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีอายุเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม โดยผลิตผลมีคุณภาพตามความต้องการของตลาด หรือตามความต้องการของตลาด หรือตามข้อกำหมดของคู่ค้า
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 5.2 การเก็บเกี่ยวต้องปฏิบัติอย่างถูกสุขลักษณะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภค
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 5.3 อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุ และวัสดุที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรง ต้องทำจากวัสดุที่ไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อน
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง

  หัวข้อรอง(Minor)

 • 5.4 คัดแยกผลิตผลที่ไม่ได้คุณภาพออก หากมีการคัดแยกชั้นคุณภาพและขนาดก่อนจำหน่ายให้คัดแยกชั้นคุณภาพและขนาดของผลิตผลตามข้อกำหนดในมาตรฐานสินค้าที่กำหนดสำหรับผลิตผลแต่ละชนิดหรือตามข้อกำหนดของคู่ค้า
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 5.5 มีการป้องกันการปนเปื้อนจากวัตถุหรือสิ่งที่เป็นอันตรายสู่ผลิตผลที่มีการคัดเลือกหรือบรรจุในแปลงปลูกแล้ว และผลิตผลที่เก็บเกี่ยวแล้วไม่วางสัมผัสกับพื้นดินโดยตรง
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 5.6 แยกภาชนะในการบรรจุของเสียและวัตถุอันตรายทางการเกษตรอย่างชัดเจนจากภาชนะบรรจุในการเก็บเกี่ยวและการขนย้าย เพื่อป้องกันการปนเปื้อน
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 5.7 จัดให้มีสถานที่เก็บรักษา อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุและวัสดุให้เป็นสัดส่วน โดยแยกออกจากสารเคมี ปุ๋ย และสารปรับปรุงดิน และให้มีการป้องกันการปนเปื้อนจากสัตว์พาหะนำโรค
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 5.8 ป้องกันสัตว์เลี้ยงไม่ให้อยู่ในบริเวณปฏิบัติงานโดยเฉพาะสถานที่เก็บเกี่ยว คัดบรรจุและเก็บรักษา หากมีความเสี่ยงในการเป็นพาหะนำโรคให้มีมาตรการป้องกัน
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 5.9 หากมีการใช้เหยื่อหรือกับดักเพื่อกำจัดสัตว์พาหะนำเชื้อต้องจัดวางในบริเวณที่ไม่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนต่อผลิตผล ภาชนะบรรจุและวัสดุ รวมถึงให้มีการบันทึกข้อมูล
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง

  หัวข้อแนะนำ(Recommend)

 • 5.10 ใช้เครื่องมือหรือวิธีการเฉพาะเพื่อป้องกันการช้ำหรือเป็นรอยตำหนิของผลิตผล เนื่องจากการเก็บเกี่ยว
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 5.11 ดูแลรักษาอุปกรณ์ละภาชนะบรรจุให้สะอาด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนกับผลิตผล และตรวจสอบให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 5.12 จัดแยกผลิตผลด้วยคุณภาพกับผลิตผลคุณภาพ รวมถึงมีแผนการใช้ประโยชน์จากผลิตผลที่ด้อยคุณภาพ และตรวจสอบการคละปนของผลิตผลที่ไม่ได้คุณภาพ
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 5.13 สถานที่ๆใช้ในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวต้องมีโครงสร้างที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากการปนเปื้อนในผลิตผล
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 5.14 หากพบความเสี่ยงในการปนเปื้อนอันตรายทางกายภาพจากอุปกรณ์และเครื่องมือให้มีมาตรการป้องกัน
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
  ประเมินข้อกำหนดที่ 6 การพักผลิตผล การขนย้ายในแปลงปลูก และเก็บรักษา

  หัวข้อรอง(Minor)

 • 6.1 มีการจัดการด้านสุขลักษณะของสถานที่และวิธีการขนย้าย พักผลิตผล และ/หรือ เก็บรักษาผลิตผล เพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากอันตรายและสิ่งแปลกปลอมที่มีผลต่อความปลอดภัยในการบริโภคและคุณภาพของผลิตผล
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 6.2 ใช้วัสดุปูรองพื้นในบริเวณพักผลิตผลที่เก็บเกี่ยว เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของสิ่งปฏิกูล เศษดินและสิ่งสกปรกหรือสิ่งที่เป็นอันตรายอื่นๆ จากพื้นดิน
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 6.3 ไม่ใช้พาหนะที่ขนย้ายหรือขนส่งวัตถุอันตรายทางการเกษตรหรือปุ๋ยในการขนย้ายหรือขนส่งผลิตผล เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่เป็นอันตรายต่อการบริโภค ในกรณีที่ไม่สามารถแยกพาหนะในการขนย้ายหรือขนส่งได้ต้องมีการทำความสะอาดพาหนะ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนดังกล่าว รวมถึงมีการบันทึกการใช้พาหนะคนส่ง
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 6.4 การจัดวางผลิตผลในบริเวณพักผลที่เก็บเกี่ยวในแปลงเพาะปลูกต้องเหมาะสม สามารถป้องกันการเกิดรอยแผลที่เกิดจากการขูดขีดหรือกระแทกกันระหว่างผลิตผล รวมทั้งปัญหาการเสื่อมสภาพของผลิตผลอันเนื่องจากความร้อนและแสงแดด
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 6.5 กรณีผลิตผลที่เสื่อมคุณภาพง่ายต้องมีการดูแลและป้องกันที่เหมาะสมก่อนการขนส่ง ( NA : ผลิตผลเปลือกหนา เช่น ทุเรียน มังคุด หอมหัวใหญ่ )
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง

  หัวข้อแนะนำ(Recommend)

 • 6.6 เลือกใช้ภาชนะที่ใช้ในการบรรจุขนถ่ายผลิตผลในพื้นที่แปลงไปยังที่คัดแยกบรรจุที่เหมาะสม มีวัสดุกรุภายใน ( ป้องกันการช้ำของผลผลิต )
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 6.7 การขนย้ายผลิตผลในแปลงปลูกด้วยความระมัดระวังและป้องกันการปนเปื้อนต่อการบริโภค
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 6.8 พาหนะขนย้ายต้องสามารถรักษาคุณภาพของผลิตผล
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 6.9 ให้ขนส่งด้วยความระมัดระวังและขนส่งไปยังจุดรวบรวมสินค้าทันที
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
  ประเมินข้อกำหนดที่ 7 สุขลักษณะส่วนบุคคล

  หัวข้อหลัก(Major)

 • 7.1 ผู้ที่สัมผัสกับผลิตผลโดยตรงโดยเฉพาะหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ต้องมีการดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลและมีวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่ผลิตผล
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง

  หัวข้อรอง(Minor)

 • 7.2 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจ หรือได้รับการฝึกอบรมสุขลักษณะส่วนบุคคล เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกสุขลักษณะ ( รวมผู้จ้างเหมา )
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 7.3 มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลที่เพียงพอและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน สามารถป้องกันของเสียต่างๆ ไม่ให้เกิดการปนเปื้อนสู่แปลงปลูกและผลิตผล
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 7.4 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง

  หัวข้อแนะนำ(Recommend)

 • 7.5 ผู้ปฏิบัติงานเจ็บป่วยต้องรายงานให้ผู้ดูแลการผลิตทราบ
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 7.6 จัดให้มีสิ่ง อำนวยความสะดวกพื้นฐานที่เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงาน
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 7.7 จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ที่เหมาะสมกับหน้าที่ที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 7.8 เจ้าของฟาร์มและผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้หรือได้รับการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
  ประเมินข้อกำหนดที่ 8 บันทึกข้อมูลการตามสอบ

  หัวข้อหลัก(Major)

 • 8.1 มีบันทึกข้อมูลการใช้สารเคมีฆ่าในดิน ( 8.2 ) (ข้อกำหนดข้อ 2.4 ) ( หรือ NA )
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 8.2 มีบันทึกข้อมูลการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตรทุกครั้งที่ใช้ อย่างน้อยให้ระบุชนิดพืช ชนิดสารเคมีวัตถุประสงค์การใช้ วันที่ใช้ อัตราและวิธีการใช้วันที่เก็บเกี่ยว และชื่อผู้ปฏิบัติงาน ( ข้อกำหนดข้อ 3.1 ) ( ให้บันทึกการใช้น้ำหนัก )
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 8.3 มีบันทึกข้อมูลการปฏิบัติก่อนและหลังเก็บเกี่ยวขั้นตอนการปฏิบัติที่สำคัญที่มีผลต่อความปลอดภัยของผลิตผล
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง

  หัวข้อรอง(Minor)

 • 8.4 มีบันทึกข้อมูลรหัสแปลงปลูกและข้อมูลประจำแปลงปลูก
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 8.5 มีบันทึกข้อมูลการกำจัดสัตว์พาหะนำเชื้อ
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 8.6 มีบันทึกข้อมูลการใช้พาหนะขนส่ง
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 8.7 มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการฝึกอบรม และ/หรือเก็บหลักฐานผลการตรวจสุภาพ และ/หรือการจัดการด้านสุขลักษณะส่วนบุคคล
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 8.8 ผลิตผลอยู่ระหว่างเก็บรักษาและขนย้าย หรือบรรจุเพื่อจำหน่าย ต้องมีการระบุรุ่นผลิตผล หรือติดรหัส หรือเครื่องหมายแสดงแหล่งผลิต หรือวันที่เก็บเกี่ยว ให้สามารถตรวจสอบที่มาของผลิตผลได้
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 8.9 ในกรณีการจำหน่ายผลิตผล ต้องบันทึกข้อมูลผู้รับซื้อผลิตผล หรือแหล่งที่นำผลิตผลไปจำหน่ายรวมถึงปริมาณที่จำหน่าย
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 8.10 เก็บรักษาบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานไว้อย่างน้อย 2 ปีของการผลิตติดต่อกันหรือตามที่ผู้ประกอบการหรือประเทศคู่ค้าต้องการ เพื่อให้สามารถตามสอบและเรียกคืนสินค้าได้เมื่อเกิดปัญหาได้
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง

  หัวข้อแนะนำ(Recommend)

 • 8.11 กรณีที่พบปัญหาการปฏิบัติในแปลงปลูกที่อาจมีผลต่อความปลอดภัยให้สืบหาสาเหตุและหาแนวทางแก้ปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก และให้มีการบันทึกข้อมูล ( NA )
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 8.12 มีการทบทวนการปฏิบัติงาน บันทึกอย่างปีละ 1 ครั้ง รวมถึงเก็บบันทึกข้อมูลการทบทวนละแก้ไขไว้
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
 • 8.13 มีการแก้ไขข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง และเก็บบันทึกข้อมูลการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนไว้ ( NA )
 • *หากผ่านเงื่อนไขดังกล่าวหรือในข้อที่มี (NA)แล้วเกษตรกรไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้อดังกล่าวให้ติ๊กในช่องว่าง
  ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์