ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน

เกษตรจังหวัดนครปฐม

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

ตั้งอยู่ที่ 131 ถนนทรงพล อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

โทรศัพท์ 034-253992, 034-259612-3

โทรสาร034-218756

E-Mailnakhonpathom@doae.go.th

เว็บไซต์ http://www.nakhonpathom.doae.go.th/

ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์