ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

โครงการระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ จังหวัดนครปฐม

ได้รับสนับสนุนทุน ปีงบประมาณ เดือนมกราคม ปี 2561

จาก

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะผู้วิจัย

อาจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม

หัวหน้าโครงการวิจัย

อาจารย์ อุษณีย์ ภักดีตระกูลวง

ผู้ร่วมวิจัย

ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์