ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
ปฏิทินการทำงาน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวพยากรณ์โรคพืชและแมลงประจำปี 2563
พิธีไหว้ครู
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งมอบป้ายชุดนิทรรศการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตามกิจกรรมพัฒนาและ
นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดนครปฐม มอบปัจจัยการผลิต ให้แก่เกษตรกรต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการส
เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติให้กับเกษตรกรใน
นางสาวลำดวน สระทองอินทร์ นวส.ชำนาญการ เข้ารับโล่รางวัล ในการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และ
นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม อารักขาพืช และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
หัวหน้าฝ่ายบริหาร นำทีมเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ประช
ออกสำรวจพื้นที่เกษตรกร

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

ข่าวพยากรณ์โรคพืชและแมลงประจำปี 2563

มกราคม

กุมภาพันธ์

มีนาคม

เมษายน

พฤษภาคม

มิถุนายน

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

พฤศจิกายน

ธันวาคม

กิจกรรม เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์